HTTP hata ve diğer durum kodları Türkçe listesi

HTTP hata ve diğer durum kodları Türkçe listesi aşağıdaki gibidir.

HTTP “Bilgilendirme” durum kodları
100 Continue Devam
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolleri
102 Processing İşleme

HTTP “Başarı” durum kodları
200 OK Tamam
201 Created Oluşturuldu
202 Accepted Onaylandı
203 Non-Authoritative Information Yetkisiz Bilgi
204 No Content İçerik Yok
205 Reset Content İçeriği Sıfırla
206 Partial Content Kısmi İçerik
207 Multi-Status Çoklu-Durum
210 Content Different Farklı İçerik

HTTP “Yönlendirme” durum kodları
300 Multiple Choices Çoklu Seçenek
301 Moved Permanently Kalıcı Olarak Taşındı
302 Moved Temporarily Geçici Olarak Taşındı
303 See Other Diğerlerine Bak
304 Not Modified Değiştirilemedi
305 Use Proxy Vekil(Proxy) Kullan
307 Temporary Redirect Geçici olarak yönlendir

HTTP “Tarayıcı Hatası” durum kodları
400 Bad Request Hatalı,Geçersiz İstek
401 Unauthorized Yetkisiz
402 Payment Required Ödeme Gerekli
403 Forbidden Yasaklandı
404 Not Found Bulunamadı
405 İzin verilmeyen Metod
406 Not Acceptable Kabul Edilemez
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408 İstek zaman aşamına uğradı
409 Conflict Çakışma
410 Gone Bak
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type
416 Requested range unsatifiable
417 Expectation failed
422 Unprocessable entity
423 Locked Kilitli
424 Method failure Metod başarısız

HTTP “Sunucu Hatası” durum kodları
500 Internal Server Error İç sunucu hatası
501 Uygulanmamış
502 Geçersiz Ağ Geçidi
503 Hizmet Yok
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version not supported
507 Insufficient storage

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*