Git deposundan proje kodlarını Eclipse içine aktarma yolu

Eclipse ile uzak Git projesini yerele alma yani Git deposundan Eclipse’e projeyi getirme yolu:

En kısa yoluyla :

Eclipse.exe-> Eclipse Launch window : workspace :D:\Java\workspace\git\application01WoSp-> OK->
File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Next-> Clone URI-> Next->

Location-URI :https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git
(Location-URI :http://my.local.server/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git)

Location-Host :bitbucket.org
(Location-Host :my.local.server)

Location-Repository path :/myrepo/application.git
(Location-Repository path :/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git)

Connection-Protocol :https
(Connection-Protocol :http)

Authentication-User :
Authentication-Password : ->

Next-> master,dev,iss1001( to be clicked)-> Next->

Local Destination window::
Destination-Directory :D:\Java\workspace\git\application01WoSp\application01

Destination-Initial branch :master

Configuration-Remote name :origin->
Next->

Select a wizard to use for importing projects window::
Wizard for project import :Import existing Eclipse projects->
Next->

Import Projects window::
Projects :Select All->
to be clicked Search for nested projects->
Finish

Eclipse-> Window-> Show View-> Makers-> penceresinde hatalar varsa bunların hepsi aşağıdaki adresteki gibi eritilmelidir.

Sonrasında çekilmiş olam uygulamanın ana(master) kolundan bir geliştirme(development) kolunu aşağıdaki şekilde komut satırından oluşturuyoruz.. Bu işlem ile yerelde, uzak Git sunucudan bağımsız bir dev kolu oluşturmuş olacağız.
okinik@E-NB311 MINGW64 /d/Java/workspace/git/application01WoSp/application01 (master)
$ git checkout -b dev
Switched to a new branch ‘dev’

Alteratif olarak daha detaylı haliyle :
Eclipse aşağıdaki gibi egit indirebilirsiniz :
Eclipse-> Help-> Instal New Software->
Work with: EGit P2 Repository – http://download.eclipse.org/egit/updates->

Bir dizin belirliyoruz :
Eclipse-> File-> Other-> Git-> Git Respository->
Repository directory :D:\Java\workspace\git-> Finish

Git yönetimi ekranını açıyoruz :
Window-> Show View-> Git-> Git Repositories->

Git Repositories Perspective-> Clone the Git Repository and the clone to this view->
URI :https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git
Host :bitbucket.org
Repository path :/myrepo/application.git
Connection :https
User :
Password : ->
Next-> Select master-> Next->
Directory :D:\Java\workspace\git\application01
Initial branch :master
Configuration name :origin
-> Finish

Görünümü değiştirin :
Windows-> Open Perspective-> Resource

Dizine indirdiğimiz projeyi Eclipse içine aktarma :
File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Existing local repository->
Select a Git Repository-> Import as General Project-> Next-> Finish

Git komutlarını kullanabilmemiz için aşağıdaki adresten uygun git programını indiriniz :
https://git-scm.com/download

Git komutunu komut satırından çalıştırmak için gerekirse eğer :
My Computer (sağ tuş)-> Properties-> Advanced-> Environment Variables-> Path-> Edit->
“;C:\Program Files\Git\bin” ekleyip-> OK

Komut satırından oluşturulmuş olan master üzerinden kendimize bir “dev” kolu oluşturuyoruz :

okinik@E-NB311 MINGW64 /d/Java/workspace/git/application01 (master)
$ git checkout -b dev
Switched to a new branch ‘dev’

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply

*