Git deposundan proje kodlarını Eclipse içine aktarma yolu

Git deposundan Eclipse’e projeyi getirme yolu:

En kısa yoluyla :

Eclipse-> workspace :D:\Java\workspace\git\application01-> OK->
File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Next-> Clone URI-> Next->
Location-URI :https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git
(Location-URI :http://my.local.server/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git)
Location-Host :bitbucket.org
(Location-Host :my.local.server)
Location-Repository path :/myrepo/application.git
(Location-Repository path :/MYEPROCESSGROUP/MyEProcessApp01.git)
Connection-Protocol :https
Authentication-User :
Authentication-Password : ->
Next-> master(clicked)-> Next->
Destination-Directory :D:\Java\workspace\git\application01\application01
Destination-Initial branch :master
Configuration-Remote name :origin->
Next->
Wizard for project import-Import existing Eclipse projects->
Next->
Projects-Select All->
Search for nested projects cliked->
Finish

Sonrasında çekilmiş olam uygulamanın ana(master) kolundan bir geliştirme(development) kolunu aşağıdaki şekilde komut satırından oluşturuyoruz..
okinik@E-NB311 MINGW64 /d/Java/workspace/git/application01 (master)
$ git checkout -b dev
Switched to a new branch ‘dev’

Alteratif olarak daha detaylı haliyle :
Eclipse aşağıdaki gibi egit indirebilirsiniz :
Eclipse-> Help-> Instal New Software->
Work with: EGit P2 Repository – http://download.eclipse.org/egit/updates->

Bir dizin belirliyoruz :
Eclipse-> File-> Other-> Git-> Git Respository->
Repository directory :D:\Java\workspace\git-> Finish

Git yönetimi ekranını açıyoruz :
Window-> Show View-> Git-> Git Repositories->

Git Repositories Perspective-> Clone the Git Repository and the clone to this view->
URI :https://@bitbucket.org/myrepo/application01.git
Host :bitbucket.org
Repository path :/myrepo/application.git
Connection :https
User :
Password : ->
Next-> Select master-> Next->
Directory :D:\Java\workspace\git\application01
Initial branch :master
Configuration name :origin
-> Finish

Görünümü değiştirin :
Windows-> Open Perspective-> Resource

Dizine indirdiğimiz projeyi Eclipse içine aktarma :
File-> Import-> Git-> Projects from Git-> Existing local repository->
Select a Git Repository-> Import as General Project-> Next-> Finish

Git komutlarını kullanabilmemiz için aşağıdaki adresten uygun git programını indiriniz :
https://git-scm.com/download

Git komutunu komut satırından çalıştırmak için gerekirse eğer :
My Computer (sağ tuş)-> Properties-> Advanced-> Environment Variables-> Path-> Edit->
“;C:\Program Files\Git\bin” ekleyip-> OK

Komut satırından oluşturulmuş olan master üzerinden kendimize bir “dev” kolu oluşturuyoruz :

okinik@E-NB311 MINGW64 /d/Java/workspace/git/application01 (master)
$ git checkout -b dev
Switched to a new branch ‘dev’

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*